Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Thạnh

Người phát ngôn: Cao Văn Vững, Trưởng phòng

SĐT: 02723844019, Email: vung.pgddttanthanh@gmail.com

Địa chỉ cơ quan: số 20 đường 2 Tháng 9, Khu phố 4, Thị trấn Tân Thạnh

Email: pgdtanthanh.longan@moet.edu.vn

Điện thoại: 02723.844124, 02723.941942.